Bilgi Edinme


Anasayfa > Bilgi Edinme > Emekli Personel İşlemleri > Tabanca İşlemleri

Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumundan Yerli / İthal Silah Temini ve İşlemleri


a. Muvazzaf Subay, Sözleşmeli Subay, Astsubay, Sözleşmeli Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar; görevleri müddetince veya emekli/müstafi olduktan sonra MKE Kurumu tarafından satışa sunulan tabancalardan toplam 2 (iki) adet tabanca satın alabilirler. (1 yerli 1 ithal veya 2 yerli veya 2 ithal)

b. Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca tabanca almasına müsaade edilen personel listeleri ve ekleri Jandarma Genel Komutanlığına (Harekat Başkanlığı Ruhsat İşlemleri Şube Müdürlüğüne) Silah Satın Alma Yetki Belgesi düzenlenmek üzere gönderilir. Jandarma Genel Komutanlığınca tanzim edilen Silah Satın Alma Yetki Belgesi ilgili Kuvvet Komutanlıklarına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir.

Bu belgenin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 1 (bir) yıldır. Bu belge ile, bizzat belge sahibi veya Birlik Komutanlıkları tarafından tayin edilecek mutemet belgeli (EK-Ğ) personel veya noter vekaletli askeri personel tarafından silah satış yetkisi olan Kamu Kuruluşundan (MKE Kurumu) silah ve bu silaha ait mermi satın alınır. Bir yıllık süre içerisinde silah satın alma yetki belgesine işlem yaptırmayan personel, silah satın alma yetki belgesinin süre bitiminden itibaren 2 (iki) yıl geçmeden MKE Kurumundan yerli veya ithal silah alma talebinde bulunamaz.

c. Muvazzaf Subay, Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaş ile müstafi ve emeklilerin satın almış oldukları silahlara ait fatura asılları Birlik Komutanlıklarından yazı ile (Muvazzaf personel için) fatura tanzim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde, silahın envanter kaydı için personelin bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlıklarına gönderilir.

d. Emekli Subay, Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar ile mecburi hizmetini tamamlayarak istifa etmek suretiyle ayrılan, müstafi Subay, Astsubay, Uzman Jandarma ve 10 (on) yılını doldurarak, sözleşmelerinin uzatılmaması sonucu veya kendi isteği ile TSK’nden ayrılan Uzman Erbaşlara silah satın alma izni verilebilmesi ve ruhsat işlemleri için;

  1- Dilekçe,

  2- Garnizon Tabibi yoksa Hükümet Tabibi onaylı “Ateşli silah taşımasında ve bulundurmasında psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıklar bakımdan sakınca yoktur” ibareli doktor raporu (rapor 6 ay süreyi doldurmamış olmalıdır) (Emekli/müstafi personelin hastaneye sevk işlemleri ikamet ettiği yerin Askerlik Daire/Şubesi tarafından yapılır.)

  3- İkametgah belgesi,

  4- Cumhuriyet Savcılıklarından alacakları silah ruhsatı için adli sicil sabıka kayıt belgesi (6 ay süreyi doldurmamış olmalıdır),

  5- TSK Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği ile ilgili mevzuata uygun olarak, son üç ay içerisinde çekilmiş 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf,

  6- T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdan fotokopisi,

  7- Emekli/Müstafi kimlik kartı fotokopisi ile ilgili Komutanlıklara müracaat edilir.

e. MKE Kurumundan yerli veya ithal silah satın alma talebinde bulunan emekli, müstafi ve mecburi hizmetini tamamlamış personelin, göndermiş olduğu belgelerin incelenmesini müteakip, uygun görülen müracaatlar için 6 ncı madde (c ve ç) fıkraları hükümlerine göre işlem yapılır.
Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı resmi internet sitesi.          

 

Site Haritası