Bu lisans sözleşmesinde, Ek’te gönderilen Göktürk-2 verilerinin kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler için kullanım esaslarını belirleyen sözleşme maddeleri yer almaktadır. Bu lisans sözleşmesi bir satış sözleşmesi değildir. Anılan verileri kullanmadan önce aşağıdaki Göktürk-2 Verileri Lisans Sözleşmesi’ni dikkatlice okuyunuz.

UYARI: Mülkiyet hakkı Genelkurmay Başkanlığı’nda bulunan ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından işletilmekte olan Göktürk-2 Uydusu’ndan elde edilmiş tüm veriler, bu zarfın açılmasını müteakip tarafınıza lisanslanmaktadır. Bu doküman ile birlikte teslim edilen verilerin kullanılmasıyla bu lisansın tüm hüküm ve şartlarına bağlı kalınacağı kabul edilmektedir. Bu hüküm ve şartların kabul edilmemesi durumunda verilerin lisansı tarafınıza verilmeyecek olup, içerisinde verilerin olduğu kapalı zarf açılmadan en kısa zamanda geri iade edilmesi gerekmektedir.

 1. Kullanım İzni:
  1. Bu lisans sözleşmesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşları veya üniversiteler kendisine teslim edilmiş olan verinin formatını yeniden biçimlendirerek kullanma ve görüntü işleme teknikleri veya farklı yardımcı veriler kullanarak görüntü üzerinde bir takım iyileştirmeler yapma hakkına sahiptir.
  2. Görüntü işleme tekniklerine tabi tutulan veriler kaynak veri özelliklerini muhafaza ediyor ise bu verinin telif hakkı ve lisans kısıtlamaları aynen devam eder. Ancak görüntü işleme aşamasından sonra elde edilmiş olan vektör katmanların ve sınıflandırılmış görüntülerin kullanımı veya dağıtımı konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
  3. Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerdeki kullanıcılar yalnızca dâhili (Örneğin Bakanlıklar arası harici kullanım, bakanlık içi dâhili kullanım) kullanıma yönelik olarak görüntülerin basılı ve elektronik suretlerinden sınırsız sayıda çoğaltma işlemi yapabilecektir.
  4. Göktürk-2 verileri, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler tarafından kurum içerisinde dağıtılabilecek, araştırma ve sonuç raporlarının bir parçası olarak kullanılabilecektir.
  5. Çözünürlüğü düşürülerek (16:1 veya daha yüksek oranda çözünürlüğü azaltılmış veri kümeleri) JPEG formatına dönüştürülmüş ve üzerinde görünebilecek şekilde telif hakkı ibareleri bulunan görüntülerin kullanımına ve dağıtımına kısıtlama getirilmemektedir.
  6. Göktürk-2 verilerini kullanma şekli ve kapsamını içeren hakkınız bu lisans ile açıkça tanımlanmış olup, Genelkurmay Başkanlığı’nın telif hakkı uyarısının kullanmış olduğunuz Göktürk-2 verileri üzerinde bulundurulması gerekmektedir.
  7. Göktürk-2 verilerinin bu lisans sözleşmesi ile net bir şekilde tanımlanmayan bütün hak veya kullanımları Genelkurmay Başkanlığı tarafından saklı tutulmaktadır. Bu lisans altındaki hiç bir hüküm, Türkiye Cumhuriyeti telif hakları yasaları altında Genelkurmay Başkanlığı’nın sahip olduğu haklardan feragat teşkil etmemektedir.
 2. Kısıtlanan Durumlar:
  1. Genelkurmay Başkanlığı’ndan önceden yazılı izin alınmaksızın lisans sözleşmesi içerisinde açıkça belirtilenler dışında Göktürk-2 verileri kullanılamaz, görüntülenemez, kopyalanamaz, değiştirilemez, türev çalışmaları yapılamaz, suretleri birleştirilemez veya aktarılamaz.
  2. Göktürk-2 verilerine alt lisans verilemez, satılamaz, kiralanamaz, leasing yöntemiyle kullandırılamaz veya üçüncü kişilere başka türlü devir veya temlik edilemez.
  3. Göktürk-2 verileri içerisindeki veya üzerindeki telif hakkı ibaresi değiştirilemez veya kaldırılamaz. Göktürk-2 verilerinin bu lisans sözleşmesi altında izin verilen herhangi bir şekilde düzenlenmiş hali şu uyarı yazısını ihtiva edecektir: “© Göktürk-2 verisinin mülkiyeti Genelkurmay Başkanlığı’na aittir ve tüm hakları Genelkurmay Başkanlığı tarafından saklı tutulmaktadır’’.
 3. İade İlkesi:
  1. Genelkurmay Başkanlığı, Göktürk-2 verilerinin içinde bulunduğu ortamın, normal kullanım şartları altında, malzeme ve işçilikten kaynaklanan herhangi bir kusurdan arındırılmış olacağını taahhüt eder. Ortamın bu taahhüt ile uyumlu olmaması halinde, tek ve yegâne çözüm yolu olarak, kusurlu ortamın alınması veya bu zarf ve içeriğin edinilmesini takip eden otuz (30) günlük süre zarfında Genelkurmay Başkanlığı'na iade edilmek suretiyle ücretsiz olarak yenisiyle değiştirilebilir. Göktürk-2 verisi, burada belirtilenin dışında Genelkurmay Başkanlığı'na iade edilemez. İade edilen verilerin hiçbir sureti elinizde bulundurulamaz.
  2. İlk bentte belirtilen durum haricinde bu lisans, tarafınıza olduğu haliyle, elde bulunduğu ölçüde, bütün kusurlarıyla ve başkaca bir teminat söz konusu olmaksızın verilmektedir. Lisans veren (Genelkurmay Başkanlığı) Göktürk-2 verilerinin kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin gereksinimlerini veya beklentilerini karşılayacağı, hatasız veya kesintisiz olacağı veya uyumsuzlukları düzeltebileceği taahhüdünde bulunmamaktadır. Genelkurmay Başkanlığı lisanslı Göktürk-2 verilerinin doğruluk, eksiksizlik, güvenilirlilik, doğru zamanlılık veya yararlılığına ilişkin her türlü açık veya zımmi taahhüt ile, ihlal veya belirli bir amaca uygunluk da dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın, tüm taahhütleri açık bir şekilde tekzip etmektedir.
  3. Bu lisans sözleşmesi ile kendisine lisans verilenler hariç diğer üçüncü kişilerin, Genelkurmay Başkanlığı’nın önceden yazılı onayı olmaksızın herhangi bir amaçla Göktürk-2 verilerini dayanak gösterme yetkisi yoktur. Göktürk-2 verileri tavsiye niteliği taşımamakta olup, yetkili bir uzmandan alınacak bir tavsiye yerinede geçmemektedir. Göktürk-2 verilerini bağımsız olarak teyit etmeksizin ve gerekli olması halinde, hususi hâl ve şartlarınıza ilişkin uzman tavsiyesi olmaksızın Göktürk-2 verilerini esas alarak hareket etmekten veya etmemekten kaçınılmalıdır.
 4. Sorumluluğun Kısıtlandırılması:
  Genelkurmay Başkanlığı tüm kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelere karşı, hiçbir durumda, hiçbir sorumluluk teorisinde geçen hiçbir dolaylı, özel, ceza gerektiren, sonuca bağlı veya dolaylı zarardan, söz konusu zararların olasılığına dair Genelkurmay Başkanlığı, kendilerine bilgi verilmiş olması halinde dahi, sorumlu tutulmayacaktır.
 5. Denetim:
  Bu lisans sözleşmesinin imzalanmasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler, zaman zaman veya talep edildikçe Genelkurmay Başkanlığı'na Göktürk-2 verilerinin izin verilen kullanım ile tutarlı şekilde kullanıldığına dair güvence vermeyi ve elinde ya da tesislerinde bulunan verilerin makul zamanlarda Genelkurmay Başkanlığı'nın uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını kontrol edebileceğini kabul eder. Genelkurmay Başkanlığı'nın bu hakkını kullanmaması, izin verilen kullanım dışında bir kullanımın farkına varmaması veya izin verilen kullanım dışındaki kullanıma itiraz etmemesi; Genelkurmay Başkanlığı’nın bu tür kullanıma izin verdiği veya haklarından feragat ettiği anlamına gelmez.
 6. Fesih:
  Bu lisans sözleşmesinin herhangi bir hükmüne riayet edilmemesi veya Göktürk-2 verilerinin Genelkurmay Başkanlığı'na iade edilmesi halinde, bu lisans ve Göktürk-2 verilerinin kullanım hakkı kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Otuz (30) günlük fesih ihbar süresi zarfında, Göktürk-2 verilerini Genelkurmay Başkanlığı'na geri vermeyi, yedek ve arşiv suretleri de dahil olmak üzere Göktürk-2 verilerinin bilinen tüm suretlerinin imha edildiğini yazılı olarak bildirilmesi kabul edilmelidir. Mülkiyet hakları ve devir yasaklarına ilişkin tüm hükümler bu lisans sözleşmesinin feshinden sonra da geçerli kalmaya devam edecektir.
GÖKTÜRK-2 Verileri Lisans Sözleşmesi'ni İndir