ANA SAYFA KOMUTAN HAKKIMIZDA HAVACILIK KÖŞESİ HİZMETLER BASIN FAALİYETLERİ ÖZEL SİTELER SİTE HARİTASI
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANIGeri

Hava Orgeneral Ziya Cemal KADIOĞLU

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI

Hava Orgeneral Ziya Cemal KADIOĞLU (1982-H-24) 01 Mart 1961 tarihinde Eskişehir’de doğmuştur. İlkokulu Eskişehir Porsuk İlkokulunda, ortaokulu ve liseyi Yunus Emre Öğretmen Lisesinde tamamlayarak, 1978 yılında mezun olmuş ve Hava Harp Okuluna girmiştir.30 Ağustos 1982 tarihinde Hava Harp Okulundan teğmen rütbesi ile mezun olarak; sırasıyla 2’nci Ana Jet Üs Uçuş Eğitim Merkezi Komutanlığında pilotaj eğitimini, 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında harbe hazırlık eğitimini tamamlamış, 1984-1993 yılları arasında 7’nci Ana Jet Üs 172 ve 173’üncü Filo Komutanlıklarında kol uçucusu, öğretmen pilot ve kol komutanlığı, 1993-1995 yılları arasında ise 1’inci Ana Jet Üs 112’nci Filo Komutanlığında Öğretmen Pilot ve Harekât İcra Subaylığı görevlerinde bulunmuştur. 1995-1997 yılları arasında Hava Harp Akademisini tamamlayarak, 1’inci Hava Kuvveti Komutanlığı... Devamı
ŞAHSİ SİLAH İŞLEMLERİ
118222
Yayın Tarihi 12 Şub 2024
1. Silah Taşıma İzin Belgesi (Ruhsat) işlemleri
a. Silah Taşıma İzin Belgesi (Ruhsat) Verilecek Personel

(1) Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından;

 • (a) Emekli olan Subay, Astsubay ve Uzman Erbaşlara,
 • (b) Mecburi hizmetini tamamlayarak TSK’dan istifa etmek suretiyle, ayrılan Subay, Astsubaylara,
 • (c) 9’uncu fiili hizmet yılını tamamlayıp sözleşmelerinin uzatılmaması sonucu veya kendi isteği ile TSK’dan ayrılan Sözleşmeli Subay ve Sözleşmeli Astsubaylara,
 • (ç) En az 10 (on) yıl görev yapıp sözleşmelerinin uzatılmaması sonucu veya kendi isteği ile ayrılan Uzman Erbaşlara, ateşli silah (tabanca ve yivli av tüfeği) taşıma izin belgesi tanzim edilir.

(2) Silah Taşıma İzin Belgesi (Ruhsat) verilen emekli ve müstafi personel, her beş yılda bir Adli Sicil Kaydı Sorgulama Sonucu ve silah taşımalarında veya bulundurmalarında psikolojik, nörolojik veya fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca bulunmadığına dair doktor raporu ve iki adet vesikalık fotoğraf (5x6 cm ebadında ve en az 300 DPI çözünürlükte) ile Hv.K.Loj.Pl. ve Hiz.D.Bşk.lığına posta veya bizzat bir dilekçe ile müracaatta bulunur.

b. Silah Taşıma İzin Belgesi (Ruhsat) Müracaat İşlemleri
Hv.K.Loj.Pl. ve Hiz.D.Bşk.lığına şahsen veya posta yolu ile;
 • (1) Dilekçe,
 • (2) Son 6 ay içerisinde Cumhuriyet savcılıklarından/E-Devletten alınacak adli sicil sabıka kayıt belgesi (Personel hakkında devam eden yargılama mevcut ise iddianame/ara karar vb. belgeleri, tamamlanan yargılamalar (askerî/sivil mahkeme) mevcut ise kesinleşme şerhli mahkeme kararları müracaata eklenecektir.),
 • (3) Emekli olurken birliği/kurumu marifetiyle ruhsat müracaatı yapılmamış ise devlet hastanesinden alınacak “Ateşli silah taşımasında ve bulundurmasında psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca yoktur“ ibareli sağlık raporu,
 • (4) Tebliğ ve Tebellüğ Belgesi,
 • (5) Sivil ve askerî kimlik tıpkıçekimi,
 • (6) Son üç ay içinde çekilmiş 2 adet 5x6 cm ebadında ve en az 300 DPI çözünürlükte vesikalık fotoğraf,
 • (7) Malulen emekli olan personel, maluliyete esas sağlık raporu ve emeklik onay kararı,
 • (8) Naklen tayin giden personel, SGK Emeklilik onay belgesi veya terhis belgesini eklemek suretiyle müracaat edilir,
c. Hatıra ve Armağan Silahlara Yönelik Ruhsat İşlemleri

Hatıra silahlara taşıma ruhsatı verilmez, bulundurma ruhsatı verilir. Armağan silahlara, isteğe göre taşıma veya bulundurma ruhsatı verilir. Ancak bu silahlar satılamaz ve hibe edilemez.

ç. Silah Taşıma İzin Belgesi (Ruhsat) Verilmesini Engelleyen Haller

Aşağıda belirtilen kişilere hiçbir şekilde ateşli silah ve mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmez ve verilmiş ruhsatlar iptal edilir.

  (1) Ateşli silahla işlenen suçlardan mahkûm olanlara,

  (2) Ruhsatlı silahıyla suç işleyenlere veya silahın muhafazasındaki ihmali ya da kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlara,

  (3) Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hapis cezasına mahkûm olanlara,

  (4) Zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, her türlü kaçakçılık, bilişim alanındaki suçlar, ihaleye fesat karıştırma, yağma, uyuşturucu, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282'nci maddesinin ikinci fıkrası hariç olmak üzere suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya yönetme ya da üye olma, insan ticareti, organ ve doku ticareti, kişilerin hayatı, sağlığı veya mal varlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme veya patlayıcı madde kullanma, fuhuş, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, kasten öldürme, silahla kasten yaralama veya çocukların cinsel istismarı suçlarından en az birinden dolayı mahkûm olanlara,

  (5) Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, terör eylemlerine katılma veya bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından en az birinden dolayı mahkûm olanlara,

  (6) Taksirle veya basın ve yayın yoluyla işlenenler hariç olmak üzere değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı mahkûm olanlara,

  (7) Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için mahkûm olanlara,

  (8) 6136 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı mahkûm olanlara,

  (9) Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahiplerine,

  (10) Spor maksatlı olarak spor federasyonlarının demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlara,

  (11) Mahkeme kararı ile veya haklarında verilen mahkûmiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanlara, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 6413 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ayırma işlemine tabi tutulanlara, 3269 sayılı Kanunun 16'ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 3466 sayılı Kanunun mülga 15'inci maddesi uyarınca disiplinsizlik ya da ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlara, 3269 sayılı Kanunun 12'nci maddesi uyarınca başarısız görülenler ile 3466 sayılı Kanunun 13'üncü ve 16'ncı maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenlere veya 1402 sayılı Kanunun 2'nci maddesi gereğince emekli edilenler ile disiplin kurulları ya da mahkeme kararıyla veya kanuni düzenleme ile meslekten ya da Devlet memurluğundan çıkarılanlara veya haklarında verilen mahkûmiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenlere ya da milli güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle kamu görevinden çıkarılanlara,

  (12) Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılara,

  (13) Psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıkları olanlara,

  (14) 21 yaşını bitirmemiş olanlara,

  (15) Daha önce zati silahı bulunduğu halde bu silahı mahkeme kararı ile müsadere edilen veya silah satın almaya engel hali bulunan emekli ve müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline silah satın alma izni verilmez. Bu kişilerin sahip olduğu diğer silah ruhsatları da iptal edilerek bu silahların altı ay içerisinde silah satın almaya hak kazanmış kişilere devri sağlanır. Bu süre içerisinde devri sağlanamayan silahlar, ilgili kanunlara göre işlem yapılmak üzere adli makamlara intikal ettirilir.

d. Silah Ruhsatının Geçerlilik Süresi

Hv.K.K.lığı silah taşıma izin belgesi (ruhsat) almaya hak kazanan personelin, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun ve 91/1779 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik gereği silah taşıma ve bulundurma şartlarını koruyup korumadıklarının araştırılmasına yönelik olarak ruhsat tanzim veya son araştırma tarihinden itibaren her beş yılda bir, sürenin dolmasına iki ay kala;

  (1) Sağlık Bakanlığınca belirlenen sağlık raporları usul ve esaslarına göre devlet hastanelerinden alınan "Ateşli silah taşımasında ve bulundurmasında psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca yoktur." ibareli sağlık raporunun,

  (2) E-devlet üzerinden veya ilgili adli birimlerden alınan "Adli sicil sabıka kayıt belgesi sicil ve arşiv belgesinin (Personel hakkında devam eden yargılama mevcut ise iddianame/ara karar vb. belgeleri, tamamlanan yargılamalar (askerî/sivil mahkeme) mevcut ise kesinleşme şerhli mahkeme kararları müracaata eklenecektir.),

  (3) İki adet vesikalık fotoğrafın (5x6 cm ebadında ve en az 300 DPI çözünürlükte), Hava Kuvvetleri Lojistik Plan ve Hizmetler Daire Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

5 yıllık sürenin dolmasından önce söz konusu belgelerin gönderilmemesi durumunda, personele tebligat yapılmakta ve 6 ayın sonunda halen gönderilmemesi durumunda ise silah ruhsatı iptal edilerek Kolluk Kuvvetleri marifetiyle silahlar emanete alınmakta ve devrine yönelik işlem tesis edilmektedir.

Ruhsat Hakkı Yenileme Müracaatı örnek dilekçeye ulaşmak için tıklayınız. (Lahika-28)

Tebliğ ve Tebellüğ Belgesi için tıklayınız. (Lahika-26)

e. Silah Taşıma İzin Belgesinin Kaybedilmesi, Çalınması ve Yıpranması Halinde Yapılacak İşlemler

Hv.K.Loj.Pl. ve Hiz.D.Bşk.lığına şahsen veya posta yolu ile;

  (1) Silah ruhsatının kaybedildiğine dair polis/jandarma karakolundan alınacak İfade Tutanağı (kayıp ve çalıntı halinde) ile dilekçe,

  (2) Cumhuriyet Savcılıklarından/E-Devletten alınacak adli sicil ve arşiv belgesi, sivil ve askerî kimlik tıpkıçekimi ve 2 adet vesikalık fotoğraf (5x6 cm ebadında ve en az 300 DPI çözünürlükte),

  (3) Devlet Hastanesinden alınacak “Ateşli silah taşımasında ve bulundurmasında psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca yoktur“ ibareli doktor raporu, (Emeklilik/istifa/sözleşme feshi/yenilememe vb. gerekçelerle ilişik kesildiği dönemde ilk kez verilen ruhsatın kaybolması halinde, ilişik kesme tarihinden itibaren altı ay geçmiş ise devlet hastanesinden alınacak sağlık raporu gönderilecek, altı ay geçmemiş ise gönderilmeyecektir. Müteakip dönemlerde sağlık raporu verilmek suretiyle yenilenen ruhsatların kaybolması halinde, tanzim tarihinden itibaren beş yıl geçmedi ise gönderilmeyecektir.)

Silah ruhsatının kaybedilmesi durumunda, örnek dilekçe ve müracaat evraklarına ulaşmak için tıklayınız. (Lahika-4)

Tebliğ ve Tebellüğ Belgesi için tıklayınız. (Lahika-26)

2. Ateşli Silahların Taşınmayacağı Yerler

TSK personeli ve emeklileri silah taşıma yetkisini haiz olsalar dahi 6136 sayılı Kanunun Ek Madde 1’de belirtilen yerlerde ateşli silah taşıyamazlar.

  a. Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde,

  b. Öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarda, eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarında, izinli veya izinsiz yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde sendikalarda, derneklerde veya bunlara yönetim ve yapı olarak doğrudan doğruya bağlantılı olan yerlerde veya bunların toplantı ve kongrelerinde, her türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı yerlerde, kanuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev ve lokavt yapılmakta olan iş yerlerinde,

  c. Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen yerlerde ateşli silahlar taşınamaz.

3. Şahsi Silah Devir İşlemleri

6136 Sayılı Kanunun uygulamasını gösteren, 91/1779 karar sayılı Yönetmelik kapsamında askeri personel, (armağan silahlar ile görevde bulundukları müddetçe teçhizat ve bedeli mukabili aldıkları zati demirbaş tabancalar hariç) silahlarını bir başka kişiye devredebilirler.

Muvazzaf Subay, Sözleşmeli Subay, Astsubay, Sözleşmeli Astsubay ve Uzman Erbaşlar görevleri müddetince veya emekli/müstafi olduktan sonra MKE kurumu tarafından satışa sunulan tabancalardan veya sivil veya askeri şahıslardan toplam 3 (üç) adet silah satın veya devir alabilirler. Muvazzaf, emekli/müstafi general/amirallerde sayı şartı aranmaz.

Ayrıca, hak sahibi TSK personeli, MKE Kurumundan satışa sunulan veya sivil veya askerî şahıslardan edinecekleri tabancalardan hariç olarak, yalnızca 1 (bir) adet yivli av tüfeği satın veya devir alabilir.

İlgili makamlarca verilen noter müsaade belgesi ile noter devir işlemi yapılmadan, silah geçici dahi olsa devir alan personele teslim edilmesi durumunda silahla ilgili sorumluluk devreden personele aittir.

a. Emekli/Müstafi Personelin Sivil Şahıslardan Silah Devir Alma İşlemleri

  (1) Silahı devir edecek kişinin kimlik tıpkıçekimi, ruhsat tıpkıçekimi, silah ile ilgili bilgilerini ve devretmek isteğini içeren dilekçesi alınır.

  (2) İlgili personel tarafında ruhsat için gerekli belgeler hazırlanır.

  (3) Bir dilekçe ile, silahını alacağınız kişinin evrakları da eklenerek Hv.K.Loj.Pl. ve Hiz.D.Bşk.lığına şahsen veya posta yoluyla müracaat edilir.

  (4) Hv.K.Loj.Pl. ve Hiz.D.Bşk.lığınca, silahın kayıtlı olduğu İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü veya il/İlçe J.K.lığından silahın dosyası talep edilir. Silah dosyasının Hv.K.K.lığına gelmesini müteakip, Hv.K.Loj.Pl. ve Hiz.D.Bşk.lığınca, ilgili noterliğe hitaben düzenlenen devir müsaade yazısı emekli personelin adresine posta yolu ile gönderilir.

  (5) İlgili personel tarafından notere gidilerek devir işlemi yapılır.

  (6) Devir alan personel tarafından noterden alınacak belgenin asıl nüshası ile devir eden şahsa ait ruhsatın aslı Hv.K.Loj.Pl. ve Hiz.D.Bşk.lığına gönderilir.

  (7) Devir alınan silahın, Hv.K.Loj.Pl. ve Hiz.D.Bşk.lığınca şahsi silah envanterine işlenmesini müteakip tanzim edilen silah ruhsatının emekli personelin adresine iadeli taahhütlü gönderilmesi ile devir işlemi tamamlanır.

Devralmak isteyen emekli personel örnek dilekçe ve müracaat evraklarına ulaşmak için tıklayınız. (Lahika-5)

Devretmek isteyen sivil şahıs örnek dilekçe ve müracaat evraklarına ulaşmak için tıklayınız. (Lahika-6)

Tebliğ ve Tebellüğ Belgesi için tıklayınız.(Lahika-26)

b. Emekli/Müstafi Personelin Sivil Şahıslara Silah Devir İşlemleri

  (1) Kimlik tıpkıçekimi, silah ile ilgili bilgileri ve devralmak isteğini içeren dilekçe silahı alacak sivil şahsa verilir. İşlemleri sivil şahıs takip eder.

  (2) Sivil şahısda, bir dilekçe ile, ikamet ettiği yerin Kolluk Kuvvetlerine müracaat eder.

  (3) Devir ve ruhsat talebinin uygun görülmesi halinde ilgili İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü veya İl/İlçe Jandarma Komutanlığı, Hv.K.Loj.Pl. ve Hiz.D.Bşk.lığından silahın menşe belgesini talep eder. Menşe belgesinin İl/İlçe Emniyet Müdürlüğüne veya İl/İlçe Jandarma Komutanlığına gönderilmesinden sonra, İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü veya İl/İlçe Jandarma Komutanlığı ilgili noterliğe devir müsaade yazısı yazar.

  (4) Notere gidilerek devir/hibe işlemi yapılır.

  (5) Noter devir sözleşmesinin; emekli/müstafi personelce posta ile Hv.K.Loj.Pl. ve Hiz.D.Bşk.lığına gönderilmesiyle, şahsi silah envanterinde silah askeri personel üzerinden düşülerek devir işlemi tamamlanır.

  (6) Ayrıca, devir sonrasında personelin adına kayıtlı başka silahı da kalacak ise noter devir sözleşmesi ile birlikte silah taşıma izin belgesinin (ruhsat) yenilenmesi maksadıyla ruhsat için gerekli belgelerde Hv.K.Loj.Pl. ve Hiz.D.Bşk.lığına gönderilecektir.

Devretmek İsteyen emekli personel örnek dilekçe ve müracaat evraklarına ulaşmak için tıklayınız. (Lahika-7)

Devreden personelin devir sonrası örnek dilekçe ve müracaat evraklarına ulaşmak için tıklayınız. (Lahika-29)

Tebliğ ve Tebellüğ Belgesi için tıklayınız.(Lahika-26)

c. Emekli/Müstafi Personelin Aynı Kuvvet Komutanlığına Mensup Personelden Silah Devir Alma İşlemleri

  (1) Silahı devir edecek personelin silah bilgilerini içeren dilekçesi ile askeri kimlik kartı ve nüfus cüzdanı tıpkıçekimi alınır.

  (2) İlgili personel tarafından ayrıca, ruhsat için gerekli belgeler hazırlanır.

  (3) Bir dilekçe ile, silahını alacağınız kişinin evrakları da eklenerek Hv.K.Loj.Pl. ve Hiz.D.Bşk.lığına şahsen veya posta yoluyla müracaat edilir.

  (4) Hv.K.Loj.Pl. ve Hiz.D.Bşk.lığınca, ilgili noterliğe hitaben düzenlenen devir müsaade yazısı emekli personelin adresine posta yolu ile gönderilir.

  (5) Notere gidilerek devir işlemi yapılır.

  (6) Devir alan personel tarafından noterden alınacak belgenin asıl nüshası Hv.K.Loj.Pl. ve Hiz.D.Bşk.lığına gönderilir.

  (7) Devir alınan silahın, Hv.K.Loj.Pl. ve Hiz.D.Bşk.lığınca şahsi silah envanterine devir alan personel adına işlenmesini müteakip tanzim edilen silah ruhsatının emekli personelin adresine iadeli taahhütlü gönderilmesi ile devir işlemi tamamlanır.

Devralmak isteyen emekli personel örnek dilekçe ve müracaat evraklarına ulaşmak için tıklayınız. (Lahika-8)

Devretmek İsteyen emekli personel örnek dilekçe ve müracaat evraklarına ulaşmak için tıklayınız. (Lahika-9)

Tebliğ ve Tebellüğ Belgesi için tıklayınız.(Lahika-26)

ç. Emekli/Müstafi Personelin Muvazzaf Personele Silah Devir İşlemleri

  (1) Devretmek istediğine dair dilekçe ile askeri kimlik kartı ve nüfus cüzdanı tıpkıçekimi devir alacak personele verilir,

  (2) Devir alacak personel de sizin evrakınız ile birlikte hazırladığı kendi dilekçesi, askerî kimlik kartı ve nüfus cüzdanı tıpkıçekimi ile beraber kendi birlik komutanlığına müracaat eder,

  (3) Birlik komutanlığınca, bu belgeler üst yazı ile Hv.K.Loj.Pl. ve Hiz.D.Bşk.lığına gönderilir,

  (4) Hv.K.Loj.Pl. ve Hiz.D.Bşk.lığınca talebin uygun görülmesi halinde, ilgili noterliğe hitaben düzenlenen devir müsaade yazısı devir alacak personelin Birlik Komutanlığına gönderilir,

  (5) Notere gidilerek devir/hibe işlemi yapılır,

  (6) Silahı devir alan personel tarafından noterden alınacak sözleşmenin asıl nüshası şahsi silah envanterine işlenmek üzere üst yazı ile Hv.K.Loj.Pl. ve Hiz.D.Bşk.lığına gönderilerek işlem tamamlanır.

Devretmek isteyen emekli personel örnek dilekçe ve müracaat evraklarına ulaşmak için tıklayınız. (Lahika-10)

Devralmak isteyen muvazzaf personel örnek dilekçe ve müracaat evraklarına ulaşmak için tıklayınız. (Lahika-11)

Tebliğ ve Tebellüğ Belgesi için tıklayınız.(Lahika-26),

d. Emekli/Müstafi Personelin Emekli/Müstafi Personele Silah Devir İşlemleri

  (1) Devretmek istediğinize dair dilekçeniz ile birlikte askeri kimlik kartı ve nüfus cüzdanı fotokopinizi devir alacak personele verilir,

  (2) Devir alacak personel de devir alacağına ilişkin hazırladığı dilekçesi, ruhsat için gerekli belgeleri ve sizin evrakınız ile birlikte şahsen veya posta yoluyla Hv.K.Loj.Pl. ve Hiz.D.Bşk.lığına (Diğer Kuvvet Komutanlıklarına mensup personel, bağlı bulundukları Kuvvet Komutanlıklarına) müracaat edilir,

  (3) Hv.K.Loj.Pl. ve Hiz.D.Bşk.lığınca, ilgili noterliğe hitaben düzenlenen devir müsaade yazısı emekli personelin adresine posta yolu ile gönderilir,

  (4) Silahı devir alan personel tarafından; noterden alınacak belgenin asıl nüshası şahsi silah envanterine işlenmek üzere Hv.K.Loj.Pl. ve Hiz.D.Bşk.lığına gönderilir,

  (5) Devir alınan silahın, Hv.K.Loj.Pl. ve Hiz.D.Bşk.lığınca şahsi silah envanterine devir alan personel adına işlenmesini müteakip tanzim edilen Silah Taşıma İzin Belgesi (Ruhsat) personelin adresine iadeli taahhütlü gönderilmesi ile devir işlemi tamamlanır.

Devralmak İsteyen emekli/müstafi personelin örnek dilekçe ve müracaat evraklarına ulaşmak için tıklayınız. (Lahika-12)

Devretmek İsteyen emekli/müstafi personelin örnek dilekçe ve müracaat evraklarına ulaşmak için tıklayınız. (Lahika-13)

Tebliğ ve Tebellüğ Belgesi için tıklayınız.(Lahika-26)

4. Şahsi Silah Hibe İşlemleri

Hava Kuvvetleri Komutanlığına tabancanın hibe edilmek istendiğini belirten dilekçe ve ekinde tabancasının ruhsatının aslı, askerî kimlik kartının ve nüfus cüzdanının tıpkıçekimi ile birlikte Hv.K.Loj.Pl. ve Hiz.D.Bşk.lığına şahsen veya posta yoluyla müracaat edilmesi gerekmektedir.

Müracaat evrakı Hv.K.Loj.Pl. ve Hiz.D.Bşk.lığına ulaştığı ve tabancanın teslim edileceği birlik adresi personele yazı ile bildirilir.

Gönderilen yazı ile personel bizzat kendisi veya silah taşıma yetkisine sahip bir vekili vasıtasıyla tabancasını yazıda belirtilen birliğe teslim eder.

Emekli/müstafi personelin silah hibe işlemlerine yönelik örnek dilekçe ve müracaat evraklarına ulaşmak için tıklayınız. (Lahika-14)

Tebliğ ve Tebellüğ Belgesi için tıklayınız. (Lahika-26),

5. Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumundan Silah Temin İşlemleri

  a. MKEK’den silah alma isteğini belirten dilekçe ile Hv.K.Loj.Pl. ve Hiz.D.Bşk.lığına müracaat edilir,

  b. Müracaat kapsamında,

   (1) Devlet Hastanesinden alınacak, “Ateşli silah taşımasında ve bulundurmasında psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıklar bakımdan sakınca yoktur.” ibareli sağlık raporu alınır,

   (2) Son altı ay içerisinde Cumhuriyet savcılıklarından veya E-Devletten alınacak adli sicil ve arşiv belgesi ve varsa kesinleşmiş mahkeme kararı,

   (3) Son üç ay içerisinde çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf (5x6 cm ebadında ve en az 300 DPI çözünürlükte),

   (4) Kimlik kartı tıpkıçekimi Hv.K.K.lığına gönderilir,

   

  c. Hv.K.K.lığınca hazırlanacak MKEK’dan silah satın alma belgesi ile silah MKEK’den teslim alınır,

  ç. MKEK’den alınan silah faturasının asıl sureti Hv.K.Loj.Pl. ve Hiz.D.Bşk.lığı Şh.Slh.ve Rhs.İşl.Ş.Md.lüğüne teslim edilir,

  d. Hv.K.Loj.Pl. ve Hiz.D.Bşk.lığı Şh.Slh.ve Rhs.İşl.Ş.Md.lüğünce Silah Taşıma İzin Belgesi (Ruhsat) tanzim edilerek ilgili personelin adresine gönderilir.

Emekli/müstafi personelin MKE’den silah satın alınmasına yönelik örnek dilekçe ve müracaat evraklarına ulaşmak için tıklayınız. (Lahika-15)

Tebliğ ve Tebellüğ Belgesi için tıklayınız. (Lahika-26)

6. Yivli Av Tüfeği Temin İşlemleri

Yivli av tüfekleri ile ilgili satın alma, kayıt, ruhsat ve devir işlemleri Hv.K.Loj.Pl. ve Hiz.D.Bşk.lığınca, yivsiz av tüfekleri ile ilgili işlemler ikamet edilen yerin mülki makamlarınca yapılır. Hak sahibi TSK personeli, MKE Kurumundan satışa sunulan veya sivil veya askeri şahıslardan edinecekleri tabancalardan hariç olarak, yalnızca 1 (bir) adet yivli av tüfeği satın veya devir alabilir. Müracaat kapsamında, Hv.K.Loj.Pl. ve Hiz.D.Bşk.lığına şahsen veya posta yolu ile;

  (1) Dilekçe,
  (2) Sivil ve askeri kimlik tıpkıçekimi,
  (3) Emeklilik tarihinden itibaren 6 ay veya adına daha önceden tanzim edilen ruhsatın üzerinden 5 yıl süre geçti ise Devlet Hastanesinden alınacak “Ateşli silah taşımasında ve bulundurmasında psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca yoktur“ ibareli raporu,
  (4) Son 6 ay içerisinde Cumhuriyet savcılıklarından/E-Devletten alınacak adli sicil sabıka kayıt belgesi ve varsa kesinleşmiş mahkeme kararları,
  (5) Son üç ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf(5x6 cm ebadında ve en az 300 DPI çözünürlükte),
  (6) Çevre ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatından alınacak “Avcılık Belgesi” tıpkıçekimi ile müracaat edilir.

Av tüfeği teminine yönelik örnek dilekçeye ulaşmak için tıklayınız. (Lahika-16)

Tebliğ ve Tebellüğ Belgesi için tıklayınız. (Lahika-26)

7. Şahsi Silahlara Mermi Temin İşlemleri

Silah taşıma ve bulundurma ruhsatı olan emekli, müstafi Subay, Astsubaylar ve Uzman Erbaşlar ruhsatlı silahları için, ikamet ettikleri yerdeki Askerlik Şubesi Başkanlığına müracaat ederek, alacağı mermi tahsis çizelgesi ile Makine Kimya Endüstrisi Kurumu satış mağazalarından veya bu kurumun ruhsatlı bayilerinden mermi temin edebilir.

8. Emekli Personel İlk Nasıp İstihkakı Teçhizat Tabanca Değişim İşlemleri
  a. Kanun değişikliğinin (5143 SK Geçici Md.6) yürürlüğe girdiği 16 Şubat 2013 tarihinde görevde olan ve sonrasında Hv.K.K.lığından ayrılan (1998 yılı ve öncesinde mezun olan Subay ve Astsubaylar) tabancası zayii olmamış, ruhsat hakkı devam eden personel (Sağlık ve Adalet Bakanlığına naklen atanan personel dahil) teçhizat tabanca değişiminden faydalanacaktır.
  b. Hak sahibi personelin Teçhizat Tabanca Değişim Talep Formunu ve formda yazılı evrakları Hv.K.Loj.Pl. ve Hiz.D.Bşk.lığına bidirmesi halinde değişim işlemine başlanmaktadır.
  c. Tabanca değişim işlemleri Kasım 2019 tarihinden itibaren yapılacak olup değişim yapılacak adres ise Hv.K.Karargâh Destek Kıtalar Grup K.lığı (Ankara) olacaktır. Değişime, personel sayıları dikkate alınarak yapılan plan dâhilinde önce evrakları tam, ruhsat hak sahipliğine yönelik problemi olmayan personelden başlanacaktır. Diğer silah işlemleri de devam ettiği ve personel sıkıntısı olduğu için form ve duyurunun dikkatle incelenmesi, problemli durumlar haricinde evrak takibi vb. için telefonla aramaların işlemleri uzatacağının göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir. Personel önemli aşamalarda; tabanca tahsisi yapılması, ruhsat gönderilmesi konularında iletişim araçları ile bilgilendirilecektir.
  ç. Yapılan müracaatların Hava Kuvvetleri Komutanlığınca incelenmesini müteakip personele tabanca tahsisi yapılmakta ve tahsisin yapıldığı SMS ile bildirilmektedir.
  d. Kendisine tabanca tahsis yapıldı bilgisi ulaşan personel Hv.K.Karargâh Destek Kıtalar Grup K.lığı (Ankara) ile irtibata geçip tabanca değişimi için randevu alacaktır. Eski tabanca ve ruhsat ile Hv.K.Karargâh Destek Kıtalar Grup K.lığına (Kirazlıdere / Ankara) bizzat ruhsat sahibi giderek değişim yapılacaktır.
  e. Tabanca ile mermi verilmemektedir.
  f. 6136 SK.Md.6/1 "Ruhsatların veriliş sebeplerinin ortadan kalkması halinde ruhsat sahibi durumu ruhsat veren makama altı ay içinde bildirmekle yükümlüdür. Aksine hareket edenler ile süresi dolduğu halde altı ay içerisinde ruhsatını yenilemeyenlerin ruhsatları iptal edilir." Bu kapsamda; ruhsat belgelerinin (Adli sicil, sağlık raporu, foto, kimlik fotokopisi) tanzim tarihinden itibaren her beş yılda bir Kuv.K.lığına gönderilmesi gerekmektedir.

Değişim müracaat formuna ulaşmak için tıklayınız. (Lahika-17)

Tebliğ ve Tebellüğ Belgesi için tıklayınız. (Lahika-26)

9. Vefat Eden Askerî Personelin Silahlarına Yapılacak İşlemler
a. Varislerden Biri Tarafından Üzerine Alınması Durumunda (Silahı alacak olan varis sivil ise)
  (1) Veraset ilamı ve diğer varislerin noter onaylı feragatnameleri ile birlikte ikamet edilen yerin mülki makamlarına başvurulur.
  (2) Mülki makamlar tarafından istenilen belgeler tanzim edilir. Ruhsat harçları ödenir.
  (3) Mülki makamlarca Hava Kuvvetleri Komutanlığından silahın menşe belgesi istenir.
  (4) Mülki makamlarca bulundurma veya taşıma ruhsatı tanzim edilerek işlem sonuçlandırılır.
c. Varislerin Silahı Sivil Bir Şahsa Devir/Satış Durumunda
  (1) Veraset ilamında adı geçen varisler, aralarından seçecekleri bir kişiye vekâlet veya feragatname verir.
  (2) Vekâlet verilen kişi silahı alacak sivil şahsa devir dilekçesini verir.
  (3) Silahı alacak kişi mülki makamlara müracaat eder.
  (4) Mülki makamlarca Hava Kuvvetleri Komutanlığından silahın menşe belgesi istenir.
  (5) Mülki makamlar tarafından verilecek bir yazı ile notere gidilerek devir işlemi yapılır.
  (6) Silahı alacak kişi tarafından, mülki makamlardan ruhsatın alınmasından sonra silah yeni sahibine teslim edilir.
  (7) Noterden alınacak devir sözleşmesi tıpkıçekiminin Hv.K.K.lığına gönderilmesi durumunda, silahın vefat eden kişi üzerinden düşümü yapılır.
ç. Varislerin Silahı Askerî Personele Devir/Satış Durumunda
  (1) Veraset ilamında adı geçen varisler, aralarından seçecekleri bir kişiye vekâlet veya feragatname verir.
  (2) Vekâlet verilen kişi silahı alacak askerî personele devir dilekçesini verir.
  (3) Silahı alacak askerî personel bir dilekçe ile bağlı bulunduğu Birlik Komutanlığına müracaat eder. Müracaat evrakı Birlik Komutanlığınca Hv.K.K.lığına gönderilir.
  (4) Hv.K.K.lığınca verilecek noter müsaade yazısı ile notere gidilerek devir işlemi yapılır ve silah yeni sahibine teslim edilir.
  (5) Noterden alınacak devir sözleşmesinin tıpkıçekiminin Hv.K.K.lığına gönderilmesi durumunda, silahın vefat eden kişi üzerinden düşümü yapılır.

Emekli/Müstafi Askeri personel varislerinin asker şahısa devir müracaatına yönelik dilekçe ve müracaat evraklarına ulaşmak için tıklayınız. (Lahika-20)

Muvazzaf askeri personelin devralma müracaatına yönelik örnek dilekçe ve müracaat evraklarına ulaşmak için tıklayınız. (Lahika-21)

Emekli personelin devralma müracaatına yönelik örnek dilekçe ve müracaat evraklarına ulaşmak için tıklayınız. (Lahika-22)

Tebliğ ve Tebellüğ Belgesi için tıklayınız. (Lahika-26)

d. Silahın Hava Kuvvetleri Komutanlığına Hibe Edilmesi İşlemleri
  (1) Veraset ilamındaki varisler, aralarından seçecekleri bir kişiye vekalet, feragatname veya silah üzerindeki hakkından feragat ettiğine dair dilekçesini verir.
  (2) Feragatnameyi alan kişi dilekçe ile Hv.K.Loj.Pl. ve Hiz.D.Bşk.lığına bizzat veya posta ile göndermek sureti ile müracaatta bulunulur.
  (3) Kuvvet Komutanlığınca, talebin uygun görülmesi halinde, feragatnameyi alan kişinin iletişim adresine tabancasını en yakın Hv.K.K.lığına bağlı birliğe teslim etmesi için onay yazısı gönderilir.

Emekli/müstafi personelin silah hibe işlemlerine yönelik örnek dilekçe ve müracaat evraklarına ulaşmak için tıklayınız. (Lahika-23)

Emekli/müstafi personelin silah hibe işlemlerine yönelik örnek dilekçe ve müracaat evraklarına ulaşmak için tıklayınız. (Lahika-14)

Tebliğ ve Tebellüğ Belgesi için tıklayınız. (Lahika-26)

 

11. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesine Devredilen Askerî Personel Silah İşlemleri

TSK bünyesinde görev yapmakta iken 670 ve 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler, 2016/9109 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Asker Hastanelerinin Devrine İlişkin Usul ve Esaslar, 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Millî Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredilen personelin şahsi silah işlemleri, bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlıkları Şahsi Silah Şubeleri vasıtasıyla, emsali rütbesindeki personelin yararlandığı haliyle sağlanır.

12. Şahsi Silahların Bakım ve Tamirat İşlemleri
  a. Personelin şahsına ait tabancalar, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Yönetmelik’in 70’nci maddesine göre belirtilen şartlar çerçevesinde “Silah Tamirhane Açma İzni” olan silah tamirhanelerinde tamir ettirilir.
  b. Şahsi silahlar üzerinde yapılacak basit tamirat, boyama, işleme ve dürbün montajı gibi işlemler izne tabi değildir.
  c. Ancak, tabanca ve yivli tüfeklerin ana ve balistik öneme haiz olan parçaları olan; namlu, sürgü, çerçeve, çıkarıcı, tırnak, ateşleme iğnesi ve mekanizma başı üzerinde yapılması istenen değişiklik veya tadilat için “Silah Tamir Yeri” açma ruhsatı bulunan tamirci tarafından, silah ile birlikte tamirat gerektiren hususları içeren rapor ilgili Kuvvet Komutanlığına gönderilerek müracaat edilir.
  d. Kuvvet Komutanlıklarına yapılan müracaata istinaden silah Jandarma/Emniyet Kriminal Laboratuvarına gönderilir, buradan alınacak rapora göre ilgili Komutanlıkça şahsi silahın ana ve balistik öneme haiz parçalarında değişiklik veya tadilat için personele izin verilmesi hususu değerlendirilir.
  e. Seri numarasının bulunduğu ana parçalar üzerinde yapılması gerekli görülen değişiklik, kayıtlı bulunan seri numarası değiştirilen yeni parça üzerine; Jandarma/Emniyet Kriminal Laboratuvarlarında işlenerek tanzim edilir ve raporun ilgili Komutanlığa gönderilmesini müteakip kayıtlarda gerekli düzeltmeler yapılır.
13. Şahsi Silah İşlemlerine Yönelik Mevzuat
  a. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun,
  b. 4678 sayılı TSK’da İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun,
  c. 5143 sayılı TSK’da İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun,
  ç. 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu,
  d. 7201 sayılı Tebligat Kanunu,
  e. 926 sayılı TSK Personel Kanunu,
  f. 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu,
  g. 12 Şubat 2004 tarih ve 5905 sayılı Sınır Aşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek Ateşli Silahlar, Parçaları ve Aksamları ile Mühimmatının Yasadışı Üretimine ve Kaçakçılığına Karşı Protokolün Onaylamasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun,
  ğ. 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu,
  h. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun,
  ı. 91/1779 Karar sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik,
  i. 24396 sayılı TSK Personeline Görevlerinde Kullanılmak Üzere Bedeli Mukabili Zati Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmelik,
  j. 15.02.1984 gün ve 18313 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Mahkemelerce Zoralımına Karar Verilen Veya Güvenlik Kuvvetlerince Herhangi Bir Şekilde Ele Geçirilen Ateşli Silah, Mermi, Her Türlü Patlayıcı Madde, Bıçak, Kesici ve Öldürücü Alet İle Benzerlerinin MSB.lığına Teslimi İşlerine Ait Yönetmelik.
14. Tanımlar

Ateşli silah: Mermi çekirdeği veya saçma tabir edilen özel şekil ve nitelikteki maddeleri, barut gazı veya bu çeşit patlayıcı ve itici güç ile uzak mesafelere kadar atabilen silahları,

Armağan silah: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanı tarafından veya yabancı ülkelerin Devlet veya Hükümet Başkanları, Hükümet Üyeleri, Genelkurmay Başkanları, Kuvvet Komutanları veya Hükümetleri adına yetkilendirilmiş Kurum veya Kuruluş Başkanları tarafından armağan olarak verildiği usulüne uygun olarak belgelendirilen tabancalar ile av veya sporda kullanılan her nevi ateşli, ateşsiz silahlar ve bıçakları,

Antika silah: Eskiden kalma, değerli, belli bir özelliği olan, benzerlerine az rastlanan ve artık imal edilmeyen ateşli, ateşsiz silah, bıçak ve kılıç gibi aletleri,

Bulundurma ruhsatı: Ateşli silah bulundurmalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belgeyi,

Hatıra silah: 6136 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre tespit edilen ateşli ve ateşsiz silahları,

Menşe belgesi: Silahın nasıl elde edildiğini, nerede kayıtlı olduğunu belirten belgeyi,

Kadro silah: Birlik envanterine kayıtlı olup personelin görev ihtiyacına mahsuben tahsis edilen silahı,

MKEK: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünü,

Müstafi askeri personel: Türk Silahlı Kuvvetlerinden, mecburi hizmetini tamamlayarak, istifa etmek suretiyle ayrılan subay, astsubay ile en az 10 (on) yıl görev yapıp sözleşmelerinin uzatılmaması sonucu veya kendi isteği ile ayrılan uzman erbaşları,

Mühimmat: Personel ve malzemeye hasar getirebilecek, fişek, bomba, tahrip kalıbı gibi her türlü patlayıcı ve kimyevi maddeyi,

Özel ferdi ithal silah: Yurtdışı daimi görev dönüşünde hak sahibi personel tarafından getirilen tabancayı,

Silah: Uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan veya yok eden, ruhsata tabi araç ve aletlerin tümünü,

Silah taşıma izin belgesi: Emekli TSK personeli ile mecburi hizmetini tamamlayarak, istifa etmek suretiyle ayrılan subay, astsubay ile en az 10 (on) yıl görev yapıp sözleşmelerinin uzatılmaması sonucu veya kendi isteği ile ayrılan sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşlara Kuvvet Komutanlıkları tarafından tanzim edilen belgeyi,

Şahsi silah: Personelin teçhizat ve zati demirbaş tabancaları dışında temin etmiş oldukları (MKE Kurumundan, zoralım, devir, veraset intikal yolu vb.) silahları,

Tabanca: Tam otomatik olmamak şartıyla namlu uzunluğu fişek yatağı hariç 30 cm’yi veya tüm uzunluğu 50 cm’yi geçmeyen, dumanlı veya dumansız barut veya bu neviden bir patlayıcı ve itici güç ile gülle, mermi, saçma veya füze ile gaz ya da diğer nesneleri atabilen, belli bir çapta namluya uygun imal edilmiş ateşli silahları,

Tam otomatik silah: Tetik devamlı çekili tutulduğunda sürekli atış yapabilen ateşli yivli silahları,

Teçhizat tabanca: 5143 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun gereği, subay (yedek subay hariç), sözleşmeli subay, astsubay (yedek astsubay hariç) ve sözleşmeli astsubaylara bir defaya mahsus olmak üzere, bir kutu mermisi ile birlikte bedelsiz istihkak olarak verilen ve muvazzaflık döneminde devir, hibe ve satışı yapılamayan ordu tipi tabancayı,

Yivli av tüfeği: Namlu uzunluğu fişek yatağı hariç 30 cm’den fazla, uzun menzilli ve delici güce sahip, sabit dipçikli, tam ve yarı otomatik atış yeteneği olmayan ve münhasıran avda veya atıcılıkta kullanılan ateşli yivli silahları,

Yivsiz av tüfeği: Avda ve atıcılık sporunda kullanılan ve namlularında yiv-set bulunmayan tüfekleri

Zati demirbaş tabanca: Bakanlık tarafından ilgili Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereği tedarik edilip Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde kayıtlı Devlet malı silah iken, bedeli mukabili zatî demirbaş olarak personele [(Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan subay(yedek subay hariç), sözleşmeli subay, astsubay (yedek astsubay hariç), sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşlar] satışı yapılarak idarenin envanter kayıtlarından çıkarılıp kayıt ve takip işlemleri personelin şahsî silah envanterinde izlenen ve personelin görevi süresince üçüncü kişilere satış, devir ve hibesi yapılamayan, personelin emekli olması veya zorunlu hizmet süresini tamamladıktan sonra istifa etmesi durumunda satış, devir ve hibe yapılmasını kısıtlayıcı şerhlerin kaldırıldığı silahı,

Zoralım: Bir kimsenin taşınır veya taşınmaz bir malının kendi rızası olmadan devlet kuvvetiyle elinden alınmasını veya mülkiyetinin kamuya geçirilmesini veya hazineye irat olarak kayıt edilmesini,

Zoralım silah: Mahkemelerce zoralımına karar verilen veya güvenlik kuvvetlerince, herhangi bir şekilde ele geçirilen ve personele ücreti karşılığında satılan tabanca, av tüfeği ve bu silahlara ait mühimmatı ifade eder.

15. Sıkça Sorulan Sorular
Soru 1: Hv.K.K.lığınca verilen silah taşıma izin belgemin beş yılda bir yenilenmesine yönelik bir işlem yapmam gerekiyor mu?

Cevap 1: EVET, Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensuplarından silah ruhsatı verilen personelin, silah taşıma ve bulundurma şartlarını koruyup korumadıklarının araştırılmasına yönelik olarak ruhsat tanzim veya son araştırma tarihinden itibaren her beş yılda bir, sürenin dolmasına 2 ay kala;

  1. Sağlık Bakanlığınca belirlenen sağlık raporları usul ve esaslarına göre devlet hastanelerinden alınan "Ateşli silah taşımasında ve bulundurmasında psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca yoktur." ibareli sağlık raporunu,
  2. E-devlet üzerinden veya ilgili adli birimlerden alınan "Adli sicil ve arşiv belgesi ",
  3. Son üç ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet sivil vesikalık fotoğrafı (Beyaz Fonlu 5x6 cm ebadında ve en az 300 DPI çözünürlükte) Hava Kuvvetleri Lojistik Plan ve Hizmet Daire Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.
Soru 2: Silah taşıma izin belgemin beş yılda bir yenilenmesine yönelik evraklarımı gönderdikten sonra yenileme işlemlerinin sonucu ve bundan sonraki yenilemeye yönelik hangi tarihte işlem yapmam gerektiğini ne şekilde öğrene bilirim?

Cevap 2: Silah taşıma izin belgenizin (ruhsat) yenilenmesine yönelik müracaatınızın, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ulaşmasına müteakip yapılacak inceleme ve yenileme işlemlerine ait sonuç tarafınıza bir yazı ile bildirilecektir. Yapılacak bildirim içerisinde ruhsat yenileme ve bir sonraki müracaat tarihiniz bulunmaktadır.

Soru 3: Silah taşıma izin belgemin beş yılda bir yenilenmesine yönelik işlemler tamamlandıktan sonra tarafıma yeniden ruhsat tanzim edilerek gönderilecek mi?

Cevap 3: HAYIR, silaha taşıma izin belgenizin süresiz olması nedeni ile yeniden tanzim işlemi yapılmamaktadır. Ancak, inceleme ve yenileme işlemlerine ait sonuç tarafınıza bir yazı ile bildirilecektir.

Soru 4: Silah taşıma izin belgemin üzerinde “süresiz geçerlidir” yazmasına rağmen neden her beş yılda bir talep edilen belgeleri göndermem gerekiyor?

Cevap 4: 91/1779 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 11’inci maddesinin 3’üncü fıkrası “Emekli ve müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri personeli için mensup olduğu kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı personeli için Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli için Sahil Güvenlik Komutanlığı şahsi tabanca envanterinde, o şahıs için kayıtlı bulunan tabanca veya tabancalardan, antika silahlar için bulundurma belgesi diğer tabancalar için taşıma belgesi düzenler ve onaylar. Taşıma ve bulundurma izinleri süresizdir. Ancak emekli ve müstafi personelin durumları ilgili komutanlıkça beş yılda bir araştırılır.” hükmü gereği taşıma ve bulundurma izinleri süresizdir. Ancak, aynı Yönetmeliğin “Emekli ve müstafi personelin durumları ilgili komutanlıkça beş yılda bir araştırılır” ve MSB Şahsi Silah Yönergesinin 23’üncü maddesinin 6’ıncı fıkrası “Emekli ve müstafi personelin, silah taşıma izin belgelerinin geçerliliğini sürdürebilmesi için her beş yılda bir Adli Sicil Kaydı Sorgulama Sonucu ve Sağlık Raporunu Kuvvet Komutanlığına göndermeleri gerekmektedir. Göndermediği takdirde süresi biten taşıma ruhsatı yenisi verilinceye kadar bulundurma ruhsatı yerine geçerlidir. Altı ayın sonunda evraklarını göndermeyen personelin silah taşıma ruhsatı iptal edilerek hakkında işlem başlatılması için kolluk kuvvetlerine bildirim yapılır.” hükmü gereği hak sahibi personel sağlık ve adli yönden ruhsat hakkını koruyup korumadığının tespiti maksadıyla her beş yılda bir gönderilen talep edilen belgeleri Hv.K.K.lığı Loj.Pln. ve Hiz. D.Bşk.lığına bildirmesi gerekmektedir.

Soru 5: Hava Kuvvetleri Komutanlığınca verilen silah taşıma izin belgesinin beş yılda bir yenilenmesine yönelik talep edilen belgelerin gönderilmemesi halinde hangi işlemler yapılmaktadır?

Cevap 5: Personele tebligat yapılmakta ve altı ayın sonunda halen gönderilmemesi durumunda ise silah ruhsat hakkı iptal edilerek Kolluk Kuvvetleri marifetiyle silahlar emanete alınmakta ve devrine yönelik işlem tesis edilmektedir.

Soru 7: Silah Taşıma İzin Belgesi (Ruhsat) düzenlenmesi için herhangi bir harç ücreti ödemem gerekiyor mu?

Cevap 7: HAYIR, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca tanzim edilen, Silah Taşıma İzin Belgesi (Ruhsat) her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Soru 8: Ateşli silah taşımasında ve bulundurmasında psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca yoktur." ibareli sağlık raporunu alırken ücret ödemem gerekiyor mu?
Cevap 8: TSK Personelinin talep edecekleri raporların görevi gereği olması ve bunun kurum sevki ile belirtilmesi halinde ücret talep edilmemektedir. Ancak, emekli personelin 31.05.2013 tarihli ve 28663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından ve görevi gereği silah taşıma izin belgesi zorunluluğu bulunmadığından hastane raporu için Sağlık Bakanlığınca belirlenen tarife üzerinden ücret ödemesi gerekmektedir.
Soru 9: Bir önceki silah taşıma izin belgemde kayıtlı olmayan silah sonradan tanzim edilerek gönderilen silah taşıma izin belgemde/yapılan bildirimde kayıtlı görünmektedir. Kaydın güncellenmesi için hangi işlemleri yapmam gerekiyor?

Cevap 9: Size bildirilen Hv.K.K.lığı şahsi silah envanterinde adınıza kayıtlı silahlar ile bu silahlara ait ruhsat durumunu gösterir bilgiler arasında uyuşmazlık olması halinde;

  1. Tabanca daha öncesinde bir başka şahsa devredilmiş ise, “Noter Devir Sözleşmesi”ni veya devredilen şahsa ait silah ruhsat tıpkıçekimini, bunların bulunmaması durumunda ise silahın devredildiği şahsa ruhsat veren makamlardan alınacak, silahın kayıtlarında bulunduğunu gösterir bir belgenin (Polnet çıktısı v.b.), zayi edilmiş ise tabancanın kaybolduğu mahaldeki polis veya jandarma karakoluna müracaat ederek tanzim ettireceğiniz kayıp ifade tutanağını,
  2. Silahınızın zayi durumda ise, tabancanın kaybolduğu mahaldeki polis veya jandarma karakoluna müracaat ederek tanzim ettireceğiniz kayıp ifade tutanağını veya “POLNET KİHBİ Kayıp Eşya ve Belge Projesi”ne kaydedildiğine dair bir belgeyi,
  3. Adli birimlerce silahınız müsadere edilmiş ise; müsadere edildiğine dair mahkeme kararının,
  4. HEK durumunda teslim edildiyse, HEK Raporu ve teslim tutanağını,
  5. Hv.K.K.lığı veya diğer kurumlara hibe edilmiş ise, hibe işlemlerine yönelik tanzim edilen belge ve teslim tutanağının Hv.K.Loj.Pl. ve Hiz.D.Bşk.lığına gönderilmesi halinde kayıtlarınızda güncelleme yapılabilmektedir. Aksi takdirde silahınıza ait kayıtlar üzerinizde işlem tesis edilememektedir.
Soru 10: Silahım, silah taşıma izin belgemde/yapılan bildirimde kayıtlı görünmemektedir. Kaydın güncellenmesi için hangi işlemleri yapmam gerekiyor?

Cevap 10: Silahınızın temin şekline yönelik tanzim edilen belgelerin (fatura, noter sözleşmesi, tahsis çizelgesi, tutanağı vb.), miras yoluyla temin edildiyse, veraset ilamı, varislerin feragatnameleri, silaha ait ruhsat tıpkıçekiminin silah taşıma izin belgenizin yenilenmesine yönelik diğer belgeler ile Hv.K.Loj.Pl. ve Hiz.D.Bşk.lığına gönderilmesi gerekmektedir..

Soru 11: Silahımın üzerinde kayıtlı bilgiler ile silah taşıma izin belgemde/yapılan bildirimdeki kayıtlı bilgiler uyuşmamaktadır Kaydın güncellenmesi için hangi işlemleri yapmam gerekiyor?

Cevap 11: Silahınızın üzerinde kayıtlı bilgilere ait fotoğrafın ve müracaat dilekçenizin Hv.K.Loj.Pl. ve Hiz.D.Bşk.lığına gönderilmesi gerekmektedir.

Soru 12: Ruhsata yönelik adres bilgileri nereden güncellenmektedir?
Cevap 12: İkamete yönelik bilgiler MERNİS üzerinden yapılacak güncelleme ile güncellenecektir. Hv.K.Loj.Pl.ve Hiz.D.Bşk.lığı Şh.Slh.ve Rhs.İşl.Ş.Md.lüğünce sistemdeki bilgilere yönelik işlem yapılmaktadır. Personel tarafından dilekçe ile başvuruda bulunulmaması durumunda sistemde bulunan bilgiler kullanılacaktır.
Soru 13: Ruhsatımı teslim aldım. Mülkî Amirlikte veya Emniyet Müdürlüğünde ayrıca bir işlem yaptırmama gerek var mı?

Cevap 13: Ruhsat verilen silahlar için Mülkî Amirlikte veya Emniyet Müdürlüğünde ayrıca bir işlem yaptırmaya gerek yoktur.

Soru 14: Silah Taşıma İzin Belgesi (Ruhsat)Verilmesini Engelleyen Hali Olanların Silahlarına Hangi İşlem Yapılır?

Cevap 14:

  1. Söz konusu fiillerden dolayı yargılanması devam eden emekli/müstafi/sözleşme fesihli Subay, Astsubay ve Uzman Erbaşlardan Silah Taşıma İzin Belgesi (Ruhsat)talebinde bulunanların, ruhsat verilme ve yenileme işlemleri yargı kararı kesinleşinceye kadar durdurularak, silahları emanete alınır.
  2. Mevcut Silah Taşıma İzin Belgesi (Ruhsat) iptal edilenler veya silah taşıma ve bulundurma hakkını kaybeden muvazzaf personelin silahları Birlik Komutanlığınca, emekli ve müstafi Subay, Astsubay ve Uzman Erbaşların silahları ise İl Emniyet Müdürlüğü veya Jandarma Komutanlığınca zapt edilerek, altı ay içerisinde silah sahibinin isteği dikkate alınmak suretiyle, silah satın almaya hak kazanmış şahıslara devri sağlanır (Muvazzaf personelin Teçhizat ve Zati Demirbaş tabancaları hariç).
  3. Psikolojik ve nörolojik rahatsızlıklar nedeniyle, malulen emekli edilen Subay, Astsubay ve Uzman Erbaşların silahları da son görev yaptığı Birlik Komutanlığınca, personelin ilişiği kesilmeden önce emanete alınarak, altı ay içerisinde, silah satın almaya hak kazanmış şahıslara devir yapılıncaya kadar muhafaza edilir.
  4. Emanete alınan silahları 6 (altı) ay içerisinde silah taşımaya haiz şahıslara devir etmesi gerektiği Birlik Komutanlıklarınca tebliğ edilir. Tebellüğ Belgesi bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlıklarına gönderilir.
  5. Bu süre içerisinde devri sağlanamayan muvazzaf ve emekli/müstafi personele ait silahlar, ruhsatsız silah vasfı kazandığından, ilgili makamlarca mahalli Cumhuriyet Savcılığına müracaat edilerek, müsadere işleminin yapılması talep edilir.
Soru 15: 15 Temmuz olayları kapsamında hakkında beraat kararı verilen personel silah/silahlarını teslim alabilir mi?

Cevap 15: Kesinleşmiş şerhli beraat kararı verilinceye ve adli kontrol şartı kaldırılıncaya kadar silah/silahlar emanette tutulmaya devam eder.

Soru 16: 15 Temmuz olayları kapsamında hakkında kamu görevinden çıkarılma veya rütbenin alınması hükmü verilenler şahsi silahlarını ve teçhizat tabancalarını devir veya hibe edebilir mi?

Cevap 16: 15 Temmuz olayları kapsamında hakkında kamu görevinden çıkarılma veya rütbenin alınması hükmü verilenlerin şahsi silahları ve teçhizat tabancalarına 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’na eklenen Ek Madde 4’ün 12.01.2023 tarihli ve 32071 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2022/86 Karar Sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı kapsamında iptal edilerek, Emekliyken rütbesinin geri alınması kararı verilenlerin tüm şahsi silahlarının hibesine/devrine müsaade edilecektir. Kamu görevinden çıkarılanların ise;

  (1) İptal kararının yürürlük tarihi öncesinde, irat kaydedilmiş olan silahlarından ilk nasıp istihkakı tabancaları iade edilmeyecek, diğer silahlarının hibesine/devrine müsaade edilecek,
  (2) İptal kararının yürürlük tarihi sonrasında, ilk nasıp istihkakı tabancaları ilgili Kuvvet Komutanlığınca irat kaydedilecek, diğer silahlarının hibesine/devrine müsaade edileceği bildirilmiştir.
Soru 17: Türk Silahlı Kuvvetlerinden Re’sen Ayırma İşlemine Tabi Tutulanların Şahsi Silahlarına Hangi İşlemler Yapılır?

Cevap 17: Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkûmiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden tard veya ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 926 sayılı Kanun'un 50'nci maddesinin (c) bendi, 3269 sayılı Kanun'un 16'ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 3466 sayılı Kanun'un 15'nci maddesi uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar, 3269 sayılı Kanun'un 12'nci maddesi uyarınca başarısız görülenler ile 3466 sayılı Kanun'un 13 ve 16'ncı maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenler veya 1402 sayılı Kanun'un 2'nci maddesi gereğince emekli edilenler ile disiplin kurulları veya mahkeme kararıyla meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılanlar ya da haklarında verilen mahkûmiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenler veya sicilen ya da 1402 sayılı Kanun'un 2'nci maddesi gereğince emekli edilenlerin,

  1. Teçhizat tabancaları Birlik Komutanlıklarınca mühürlenerek teslim alınacak ve kadro silahı olarak irat edilerek ilgili Kuvvet Komutanlıklarına bildirilir.
  2. Belirtilen personelin diğer şahsi silahları ise tutanak ile emanete alınarak personele 6 (altı) ay içerisinde söz konusu silahları ruhsat almasında sakınca bulunmayan şahıslara devir etmesi gerektiği, bu süre içerisinde devri yapılmayan silahların müsadere edileceğinin tebliğ edilerek silahlara ait çap, marka, seri numaraları ve tebellüğ belgelerinin bir sureti Kuvvet Komutanlıklarına gönderilir.
  3. Bu süre içerisinde devir işlemleri tamamlanan silah, devir alan şahsa devir evraklarını (Noter Devir Belgesi veya ruhsatın aslı) ibraz etmesi durumunda Birlik Komutanlığınca tutanak ile teslim edilerek bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarına bilgi verilir.
  4. Bu süre içerisinde devri sağlanmayan silahlar 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 17’nci maddesine göre işlem yapılmak üzere adli makamlara intikal ettirilir.
  5. Silahı emanete alan Birlik Komutanlıklarınca söz konusu personelden kendisine tebliğ yapılması mümkün olmayanlar için (firar vb.) 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 21'inci maddesi uyarınca resmî taahhütlü posta ile tebligat yapılarak yasal sürenin başlatılması sağlanır ve Kuvvet Komutanlıklarına bilgi verilir.
Soru 18: Türk Silahlı Kuvvetlerinden Psikolojik ve Nörolojik Yönden Emekliye Ayrılanların Şahsi Silahlarına Hangi İşlemler Yapılır?

Cevap 18:

  1. Muvazzaf personelin psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları nedeni ile istirahat/hava değişimi alması durumunda silahları Birlik Komutanlıklarınca emanete alınarak Kuvvet Komutanlığına bildirilir.
  2. Psikolojik ve nörolojik bakımdan malulen emekliye ayrılan personelin adına kayıtlı bütün silahları tutanak ile emanete alınarak personele 6 (altı) ay içerisinde söz konusu silahları ruhsat almasında sakınca bulunmayan şahıslara devir etmesi gerektiği bu süre içerisinde devri yapılmayan silahların müsadere edileceğinin tebliğ edilerek, silahlara ait çap, marka, seri numaraları ve tebellüğ belgelerinin bir sureti Kuvvet Komutanlıklarına gönderilir.
  3. Bu süre içerisinde devir işlemleri tamamlanan silah, devir alan şahsa devir evraklarını (Noter Devir Belgesi veya ruhsatın aslı) ibraz etmesi durumunda Birlik Komutanlığınca tutanak ile teslim edilerek bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarına bilgi verilir.
  4. Bu süre içerisinde devri sağlanmayan silahlar 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 17’nci maddesine göre işlem yapılmak üzere adli makamlara intikal ettirilir.
  5. Silahı emanete alan Birlik Komutanlıklarınca söz konusu personelden kendisine tebliğ yapılması mümkün olmayanlar için (firar vb.) 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 21'inci maddesi uyarınca resmî taahhütlü posta ile tebligat yapılarak yasal sürenin başlatılması sağlanır ve Kuvvet Komutanlıklarına bilgi verilir.
Soru 19: 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Gereğince Hangi İşlemler Yapılmaktadır?

Cevap 19:

  1. Ruhsat sahibi personel hakkında 6284 sayılı Kanun gereğince tedbir kararı verilmesi durumunda, tedbir kararı verilen personelin silahları, ilgili mülki amirlik tarafından zaman geçirilmeden emanete alınarak Kuvvet Komutanlıklarına ve kararı veren makama bildirilir.
  2. Silahı emanete alan birim tarafından, hakkında tedbir kararı verilen personele karar süresinin sonuna veya tedbirin değiştirilmesine ya da kaldırıldığına dair yeni bir karar verilinceye kadar hiçbir şekilde silahı iade edilmez.
Soru 20: TSK’da devlet memuru, işçi olarak görev yapan veya emekliye ayrılan personel TSK’dan şahsi silah alabilir mi?

Cevap 20: TSK’da devlet memuru, işçi olarak görev yapan veya emekliye ayrılan personel TSK’dan şahsi silah ve ruhsat temin edemez. İkamet ettikleri yerdeki mülki makamlara müracaat ederek şahsi silah temin edebilir.

Soru 21: Muvazzaf/Emekli/Müstafi personelin kaç adet tabanca alma hakkı vardır?

Cevap 21: Muvazzaf Subay, Sözleşmeli Subay, Astsubay, Sözleşmeli Astsubay ve Uzman Erbaşlar görevleri müddetince veya emekli/müstafi olduktan sonra MKE kurumu tarafından satışa sunulan tabancalardan veya sivil veya askerî şahıslardan toplam 3 (üç) adet silah satın veya devir alabilirler. Muvazzaf, emekli/müstafi general/amirallerde sayı şartı aranmaz. Ayrıca, hak sahibi TSK personeli, MKE Kurumundan satışa sunulan veya sivil veya askerî şahıslardan edinecekleri tabancalardan hariç olarak, yalnızca 1 (bir) adet yivli av tüfeği satın veya devir alabilir.

Soru 22: Emekli personelden kimler teçhizat tabanca değişiminden faydalanabilir?

Cevap 22: Kanun değişikliğinin (5143 SK Geçici Md.6) yürürlüğe girdiği 16 Şubat 2013 tarihinde görevde olan ve sonrasında Hv.K.K.lığından ayrılan (1998 yılı ve öncesinde mezun olan Subay ve Astsubaylar) tabancası zayii olmamış, ruhsat hakkı devam eden personel (Sağlık ve Adalet Bakanlığına naklen atanan personel dâhil) teçhizat tabanca değişiminden faydalanacaktır.

Soru 23: Tabancası zayi olan emekli personel teçhizat tabanca değişiminden faydalanabilir mi?

Cevap 23: Tabancası zayi durumda olan personel teçhizat tabanca değişiminden faydalanamaz.

Soru 24: Hak sahibi emekli personelin teçhizat tabanca değişimine yönelik bir süre sınırlaması var mıdır?

Cevap 24: Hak sahibi emekli personelin teçhizat tabanca değişimine yönelik bir süre sınırlaması yoktur. İstediği zaman müracaata bulunabilir.

Soru 25: Hak sahibi emekli personelin vefatı halinde teçhizat tabanca değişiminden varisleri faydalanabilir mi?

Cevap 25: Hak sahibi emekli personelin vefatı halinde teçhizat tabanca değişiminden varisleri faydalanamaz.

Şahsi Silah İşlemleri İletişim Bilgileri

Telefon:0312 444 8 455
Adres:Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Hizmetler Daire Başkanlığı Şahsi Silah Kayıt ve Ruhsat Şube Müdürlüğü (06100) Bakanlılar/ Çankaya / ANKARA